Algemene voorwaarden

Algemeen

1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. DiŽtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevoegd is de titel diŽtist te voeren.

b. CliŽnt/PatiŽnt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diŽtist consulteert.

c. Dieet: voeding op medische indicatie.

d. Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.

e. Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

2 De patiŽnt of cliŽnt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diŽtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.

3 Behandeling en contact tussen diŽtist en verwijzer / huisarts

a. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de patiŽnt niet eerder starten dan nadat de patiŽnt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.

b. Indien patiŽnt via directe toegankelijkheid, zonder verwijzing van een (huis)arts, binnenkomt vindt er eerst een DTD screening plaats waarna in overleg wordt besloten of behandeling kan starten ofwel er toch terug verwezen moet worden naar de (huis)arts

c. Om optimale en verantwoorde zorg te leveren is contact met de huisarts essentieel. Daarom zal ook altijd een terugkoppeling van de bevindingen met de huisarts plaatsvinden. Mocht u dit bezwaarlijk vinden kunt u dit aangeven en zal de terugkoppeling achterwege blijven.

Tarieven dieetadvisering

1 De diŽtist informeert de patiŽnt of cliŽnt over de kosten van de dieetadvisering. De diŽtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.

2 Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiŽnt in de spreekkamer bij de diŽtist heeft doorgebracht (directe patiŽntgebonden tijd) én de tijd die de diŽtist heeft besteed aan patiŽntgebonden werkzaamheden waarbij de patiŽnt niet aanwezig is (indirect patiŽntgebonden tijd).

a. Een eerste consult bedraagt 45 minuten hierbij wordt 15 minuten indirect patiŽntgebonden tijd geteld.

b. Indien er het eerste consult een energiebehoefte meting wordt uitgevoerd bedraagt het consult 45 hierbij wordt 30 minuten indirect patiŽntgebonden tijd geteld.

c. Vervolgconsulten bedragen 20-30 minuten hierbij wordt 10 minuten indirect patiŽntgebonden tijd geteld.

3 tarieven 2013-2014 (voor eigen rekening)

a. Eerste consult, zonder energiebehoefte meting                      € 68,-

b. Eerste consult met energiebehoefte meting                           € 85,-

c. Vervolgconsult (30 minuten)                                                     € 34,-

d. Verlenging machtiging                                                               € 17,-

Betalingsvoorwaarden DiŽtist

1 De patiŽnt of cliŽnt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.

2 Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diŽtist een contract mee heeft, tot een maximum van het aantal behandeluren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal aantal behandeluren, ontvangt de patiŽnt een rekening die hij dient te voldoen aan de diŽtist.

3 De door de diŽtist aan een patiŽnt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie

4 dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

5 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van wat patiŽnt of cliŽnt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diŽtist bindend.

6 Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiŽntverzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

7 Indien de patiŽnt of cliŽnt een gemaakte afspraak met diŽtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diŽtist het voorgenomen consult bij die patiŽnt of cliŽnt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief (€ 17,- per kwartier).

BeŽindiging behandeling:

 

1 Bij het herhaaldelijk niet tijdig annuleren van de gemaakte afspraak kan behandeling eenzijdig door de diŽtist worden beŽindigd.

2 De patiŽnt of cliŽnt kan te allen tijde de overeenkomst beŽindigen, mits diŽtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

3 De diŽtist kan de overeenkomst beŽindigen indien de advisering naar verwachting van diŽtist niet tot de gewenste resultaten leidt.

4 De diŽtist stelt de patiŽnt of cliŽnt tijdig op de hoogte wanneer de diŽtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

Klachtenregeling:

1 Klachten of opmerkingen kunt u te allen tijde kenbaar maken!

2 Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij klachtenportaalzorg Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen / https://www.klachtenportaalzorg.nl/