algemene voorwaarden / betalingsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Algemeen

1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren.

b. Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.

c. Dieet: voeding op medische indicatie.

d. Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.

e. Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

2 De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.

3 Behandeling en contact tussen diëtist en verwijzer / huisarts

a. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.

b. Indien patiënt via directe toegankelijkheid, zonder verwijzing van een (huis)arts, binnenkomt vindt er eerst een DTD screening plaats waarna in overleg wordt besloten of behandeling kan starten ofwel er toch terug verwezen moet worden naar de (huis)arts

c. Om optimale en verantwoorde zorg te leveren is contact met de huisarts essentieel. Daarom zal ook altijd een terugkoppeling van de bevindingen met de huisarts plaatsvinden. Mocht u dit bezwaarlijk vinden kunt u dit aangeven en zal de terugkoppeling achterwege blijven.

Tarieven dieetadvisering

1 De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.

2 Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd)

 

a. Een eerste consult bedraagt 45 minuten hierbij wordt 15 minuten indirect patiëntgebonden tijd geteld.

b. Indien er het eerste consult een energiebehoefte meting wordt uitgevoerd bedraagt het consult 45 hierbij wordt 30 minuten indirect patiëntgebonden tijd geteld.

c. Vervolgconsulten bedragen 30 minuten

d. tussentijds verlengen en/of bestellen dieetvoeding wordt 15 minuten in rekening gebracht


3 tarieven 2021-2022 (voor eigen rekening)

a. Eerste consult, zonder energiebehoefte meting                    € 68,-

b. Eerste consult met energiebehoefte meting                          € 85,-

c. Vervolgconsult (30 minuten)                                                  € 34,-

d. Verlenging machtiging                                                            € 17,-

Betalingsvoorwaarden Diëtist

1 De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.

2 Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot een maximum van het aantal behandeluren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal aantal behandeluren, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.

3 De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie

4 dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

5 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van wat patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

6 Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

7 Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief (€ 17,- per kwartier).

Beëindiging behandeling:

 

1 Bij het herhaaldelijk niet tijdig annuleren van de gemaakte afspraak kan behandeling eenzijdig door de diëtist worden beëindigd.

2 De patiënt of cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

3 De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt.

4 De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

Klachtenregeling:

1 Klachten of opmerkingen kunt u te allen tijde kenbaar maken!

2 Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij klachtenportaalzorg Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen / https://www.klachtenportaalzorg.nl/